Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

Rodziny Ofiar
17 września 2023

PETYCJA POLSKICH RODZIN w sprawie cywilno-prawnych odszkodowań wojennych za niemieckie zbrodnie II wojny światowej

Domagamy się od Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzenia sprawy o sygnaturze K 25/20 dotyczącej immunitetu jurysdykcyjnego, zaznaczając jaką ważność ma rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy dla wszystkich polskich Rodzin pokrzywdzonych przez Niemców podczas II wojny światowej. 

 

My Rodziny Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, reprezentujący miliony Polaków pokrzywdzonych przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1945, żądamy wypłaty cywilno-prawnych odszkodowań wojennych dla Polaków - Ofiar i następców prawnych Ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych na Polakach podczas II wojny światowej oraz reparacji wojennych dla Polski.

To niewiarygodne i wysoce niesprawiedliwe, że Polska i Naród Polski są pominięte w procesie zadośćuczynień i reparacji za zbrodnie ludobójstwa popełnione przez Niemców.

Polskie Rodziny nigdy nie doczekały się powrotu swoich Bliskich do domu, ponieważ ponieśli oni śmierć w obozach zagłady.  Jako Rodziny Ofiar żyjemy przez dziesiątki lat w okaleczonych Rodzinach, opłakujących swoich najbliższych i zmagających się z wielkim niedostatkiem. W wyniku bezprawia uprawianego względem Polaków - ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w okresie od 1 września 1939 roku do chwili obecnej, Polacy ponosili i ponoszą na przestrzeni całego swego życia dotkliwe skutki oraz następstwa zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, dokonanych na ich rodzicach i/lub dalszych przodkach, podczas drugiej wojny światowej w Europie (1939-1945), szczególnie w postaci: szkód materialnych, szkód na osobie, szkód emocjonalnych, szkód moralnych, ograniczeń możliwości rozwoju oraz wielorakich kosztów związanych ze szkodami i cierpieniami zadanymi ich bliskim lub dalszym przodkom. Tymczasem niemieccy zbrodniarze oraz ich następcy prawni, używali i używają do dziś środków rzeczowych, finansowych i innych, zrabowanych Polakom. 

Zwracamy się do każdej polskiej Rodziny, w tym zwłaszcza do żyjących Ofiar niemieckiego barbarzyństwa dokonanego podczas II wojny światowej, z prośbą o wspólne zabranie głosu w sprawie nagłośnienia postulatów dotyczących odszkodowań wojennych.

Prosimy także o wsparcie wszystkie organizacje.
 

Tylko wspólnie i w porozumieniu osiągniemy tak ważny cel.
 
Poniżej link do petycji skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego:

Prosimy o podpisanie APELU!

 


Treść PETYCJI


My, Polskie Ofiary II wojny światowej i Ich Rodziny, reprezentując miliony Polaków, którzy ucierpieli z rąk niemieckiego najeźdźcy w latach 1939-1945, żądamy wypłaty odszkodowań wojennych, na podstawie prawa cywilnego, Polakom będącym albo ofiarami albo prawnymi następcami ofiar zbrodni niemieckich i niemieckich zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych na narodzie polskim podczas II wojny światowej oraz wypłaty odszkodowań wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezrozumiałe i niesprawiedliwe jest ignorowanie Polski i Narodu Polskiego w procesie naprawiania zbrodni ludobójstwa popełnionych przez Niemców. Domagamy się zadośćuczynienia polskim ofiarom od następców prawnych III Rzeszy - Republiki Federalnej Niemiec. Jest to zgodne z postanowieniami Wyroku Norymberskiego w jego rozdziale zatytułowanym „Zabójstwo i złe traktowanie ludności cywilnej - analiza programu eksterminacji Narodu Polskiego, w szczególności masowych mordów popełnianych w niemieckich obozach koncentracyjnych”. W swojej konkluzji Wyrok Norymberski brzmi: „Niemcy prowadzili w Polsce tę politykę z takim sukcesem, że pod koniec wojny zginęła jedna trzecia ludności, a cały kraj został zdewastowany”. W porównaniu z danymi przedwojennymi, pierwszy spis powszechny przeprowadzony po wojnie wykazał, że liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad jedenaście milionów osób. Demografowie szacują tę liczbę na ponad dwanaście milionów, ponieważ nasi zmarli rodacy mieliby dzieci.

Polskie Rodziny nigdy nie doczekały powrotu swoich bliskich do domu, ponieważ zginęli oni w obozach zagłady. Jako Rodziny Ofiar przez dziesięciolecia zmagaliśmy się ze stratą, opłakując naszych bliskich i doświadczając wielu trudności. W wyniku zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciw ludzkości popełnianych wobec Polaków podczas II wojny światowej w Europie (1939-1945), Ofiary ponosiły, niejednokrotnie przez całe życie, dotkliwe konsekwencje z nich wynikające. Należą do nich w szczególności: szkody materialne, obrażenia na osobie, szkody emocjonalne, szkody moralne, utracone możliwości rozwoju oraz wielorakie koszty związane ze szkodami i cierpieniami wyrządzonymi ich bliższym lub dalszym przodkom. Tymczasem niemieccy zbrodniarze wykorzystywali, i czynią to do dziś, środki materialne, finansowe i inne, zrabowane Polakom i ich następcom prawnym.

Podkreślamy, że, jak wskazano w Wyroku Norymberskim, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości nie podlegają przedawnieniu oraz że prawo osoby fizycznej do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych o odszkodowania wojenne wygasa dopiero po wypłacie pełnej kwoty należnego odszkodowania takiego powoda przez zobowiązane osoby fizyczne i prawne, w tym państwa. Republika Federalna Niemiec odziedziczyła zobowiązania i majątek po morderczej nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej i jest niewątpliwie udokumentowanym następcą prawnym III Rzeszy Niemieckiej. Republika Federalna Niemiec ponosi zatem odpowiedzialność za wszystkie niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości, bez możliwości ograniczenia czy przedawnienia.

Mając na uwadze szczególny wymiar moralno-prawny zadośćuczynienia cierpieniom i krzywdom wyrządzonym Polakom, my, Polskie Ofiary II wojny światowej i Ich Rodziny, domagamy się rozpatrzenia sprawy o sygnaturze K 25/20 dotyczącego immunitetu jurysdykcyjnego, zaznaczając jaką ważność ma rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy dla wszystkich polskich rodzin pokrzywdzonych przez Niemców podczas II wojny światowej.

Z poważaniem
 


 

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram