Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: kontakt@srpook.org.pl 
 1. Dane członków stowarzyszenia i jego beneficjentów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 1. Administrator oświadcza, iż dane członków stowarzyszenia i jego beneficjentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 1. Dane osobowe członków stowarzyszenia i jego beneficjentów będą przetwarzane dla celów świadczenia pomocy w sprawach poszukiwania prawdy dotyczącej ofiar obozów koncentracyjnych oraz celach przewidzianych w statucie stowarzyszenia. 
 1. Administrator będzie zbierał od członków stowarzyszenia i jego beneficjentów następujące dane:
 • imię i nazwisko lub nazwę,
 • PESEL lub numer we właściwym rejestrze bądź NIP lub REGON,
 • datę urodzenia,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania i do korespondencji
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Członkom stowarzyszenia oraz jego beneficjentom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 1. Administratorem danych zbieranych od członków stowarzyszenia i jego beneficjentów jest Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych (SRPOOK) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bliźniąt 15/1, 61-244 Poznań, zarejestrowana w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000636637, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram